Buy-It-Now

19.2" KOSHER SEFER TORAH IN BEIS YOSEF KSAV

KOSHER SEFER TORAH WRITTEN IN POLAND ABOUT 100 YEARS AGO IN BEIS YOSEF KSAV. RESTORED TO KOSHER STATUS BY RABBI YAAKOV SPITZER