Buy-It-Now

18" KOSHER SEFER TORAH BAIS YOSEF

KOSHER SEFER TORAH WRITTEN IN POLAND ABOUT 100 YEARS AGO. 18″ KLAF. RESTORED TO KOSHER STATUS BY RABBI YAAKOV SPITZER SOFER STAM. NEW EYTZ CHAIM. MANUAL CHECK AND COMPUTER CHECK